Mensenrechtensector zeer bezorgd over kiesverloop van 25 oktober 2015

Jude Celestin opnieuw tweede na eerste ronde
Jude Celestin opnieuw tweede na eerste ronde

Verklaring van de Mensenrechtensector

Een team van V.S.-advocaten observeerde de verkiezingen van 25 oktober 2015 en zegt over steeds meer bewijzen te beschikken dat er een duidelijk patroon van systematische fraude is, verwarring van de kiezer, intimidatie, en in sommige streken rechteloosheid. De observatiemissie van de Europese Unie was nochtans tijdens een persconferentie op 25 oktober zelf lovend over de kiesverrichtingen. Zij sprak slechts van nogal wat te laat geopende stembureaus en een beperkt aantal kleinere incidenten. De Haïtiaanse mensenrechtenorganisaties denken daar wel anders over en dit leidde tot onderstaande verklaring op 26 november 2015.

De mensenrechtenorganisaties waren in vergadering bijeen in de lokalen van POHDH (Plateforme des Organisations en Haïti des Droits de l’Homme) op donderdag 26 november 2015 en analyseerden het beheer van de kiesverrichtingen door de CEP (Conseil Electoral Provisoire). Met het oog op de onveranderlijke waarden en principes die de ledenorganisaties van deze sector voorstaan in verband met de rechten van de persoon, voelt de sector zich verplicht om zijn bezorgdheden uit te drukken.

Rekening houdend met de minutieuze analyse van de verkiezingscontext, met de context die zich aftekent na de verkiezingen en de vertegenwoordiging van de sector bij de CEP, acht de sector het opportuun zich te positioneren:

 1. Gezien de CEP systematische weigert om een evaluatie van het proces te maken ondanks alle vragen van de grote meerderheid van de organisaties uit het middenveld die de verkiezingen hebben geobserveerd.
 2. Gezien de verificatie besteld door het BCEN (Bureau de Controle Electorale Nationale), als gevolg van de betwistingen van twee politieke partijen op 21 en 22 november jongstleden, die voor de Haïtiaanse natie en de hele wereld bevestigen dat de kiesverrichtingen van 25 oktober 2015 gekenmerkt zijn door grote verkiezingsfraude. In een staal van 78 processen verbaal, helemaal toevallig uitgekozen, hebben zich 100% grove onregelmatigheden voorgedaan, 36 hiervan of 46% bevatten bewezen fraude.
 3. Gezien de koppigheid van de CEP om door te gaan met het verkiezingsproces met de proclamatie van de definitieve resultaten ondanks de fraude en de onregelmatigheden die werden waargenomen en onthuld.
 4. Gezien de tendens, toegegeven door de politieke macht in functie, om vitale instellingen van de gemeenschap zoals Justitie en Politie te controleren en alle middelen van de staat te gebruiken voor zijn kandidaten.
 5. Gezien de begane afwijkingen, die in tegenstelling zijn met de democratische principes en die ons kunnen leiden naar een machtsconcentratie, die zonder twijfel zal uitmonden in een autoritair en totalitair regime
  1. Het initiatief van de machthebbers om parallelle gewapende groepen in te zetten naast de Police Nationale d’Haïti (PNH) tegenover vreedzame manifestanten die respect vragen voor hun stem.
  2. De beslissing van de President om de privileges van de vroegere dirigenten van de staat te verhogen met minachting voor de stijgende miserie in de gemeenschap.
  3. De initiatieven van het Presidentschap om een leger uit te bouwen zonder enig nationaal debat en op een moment dat de wetgevende macht niet bestaat.
  1. Het niet respecteren van het engagement van de uitvoerende macht om slechts één decreet te publiceren voor de organisatie van de verkiezingen.
 1. Gezien de onbekwaamheid van de autoriteiten om ten aanzien van de ernstige nationale sociaaleconomische problemen, die ons zover brachten dat we 58 gourdes nodig hebben voor één Amerikaanse Dollar.

Gezien de ethiek die zijn eigen zijn karakteriseert, stelt de sector van de mensenrechtenorganisaties:

 • Bevestigt dat deze houding van de CEP van een allure is om het land in een hopeloze crisis te storten, die natuurlijk grote gevolgen zal hebben voor de toekomst van het land.
 • Herinnert eraan dat de civiele en politieke rechten fundamentele rechten zijn van de persoon die moeten worden beschermd.
 • Stelt vast dat de resultaten van de verkiezingen, besmet met bewezen fraude, bewijzen dat de stem van het volk niet wordt gerespecteerd.
 • Stelt vast dat de keuze van de machthebbers en de wisseling van het politiek personeel neigen naar een exclusief voorrecht van de uitvoerende macht en niet van het universele principe van de vrije verkiezingen.
 • Stelt vast dat de CEP een antidemocratisch spel speelt en het verkiezingsdecreet niet respecteert. Op deze manier is het duidelijk voor iedereen dat de CEP verre van onafhankelijk, onpartijdig en transparant te zijn de rechten van het Haïtiaanse volk schendt.

Straatprotest na verkiezingen 25 oktober 2015
Straatprotest na verkiezingen 25 oktober 2015

Gesterkt door deze vaststellingen, bevestigen wij, die deze verklaring ondertekenen, dat deze CEP elke geloofwaardigheid verloren heeft en zich ongeschikt heeft getoond om vrije en democratische verkiezingen te organiseren en dat verder gaan in deze dynamiek het land regelrecht naar een repressief, totalitair en arbitrair regime leidt, die de situatie van de mensenrechten in Haïti nog veel kwetsbaarder maakt.

Zodoende kan de sector van de mensrechten, die altijd aan de kant van het volk staat in de verdediging van zijn rechten en fundamentele vrijheden, zijn democratische verworvenheden, in de goede en in de moeilijke momenten, zich niet medeplichtig laten maken bij dit project dat tegen de hogere belangen van het land ingaat.

Ziedaar waarom met de huidige verklaring, de sector van de mensenrechten zich distantieert van de wijze waarop de CEP wil verdergaan met het verkiezingsproces, met minachting voor de mensenrechten.
Tegenover dit groot gevaar dat de natie bedreigt, wij de ondertekenaars van deze:

 1. Vragen aan elke burger die bekommerd is om de toekomst van het land, om de ogen wijd open te houden en erover te waken dat de rechten van de mens scrupuleus worden gerespecteerd.
 1. Nodigen de gezonde en levende krachten van de maatschappij uit om zich samen te zetten en te bepalen welke de beste oplossing is voor een meer serene toekomst van het land, dat zo bedreigd is.

Opgemaakt te Port-au-Prince, 26 november 2015.

Ondertekend door Meester Joseph Maxime Rony, coödinator van POHDH (Plateforme des Organisations en Haïti des Droits de l’Homme). En verder nog 13 verantwoordelijken uit de organisaties: Programme pour une Alternative Justice (PAJ), Commission Episcopale Justice et Paix (CE-JILAP), Réseau National des Droits Humains (RNDDH), Centre de Recherche et de Formation Economique Sociale et Culturelle (CRESFED), Sant Karl Levèk (SKL), Institut Mobile de Formation Democratique (IMED), Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH), Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), Défenseurs sans frontières des Droits Humains (DESAFRODH), KOURAJ en GIDH.

Vertaald door Rhoddy Petit
23 december 2015

Meer artikels uit deze rubriek