KERSTBOODSCHAP 2020 van de bisschoppenconferentie van Haïti (CEH)

In hun kerstboodschap schrijven de bisschoppen van Haïti dat God mens werd om ons redding te brengen. Aan redding uit de huidige catastrofale situatie heeft de Haïtiaanse bevolking meer dan ooit nood. De bisschoppen doen een beroep op het geweten, niet alleen van de politici, maar van alle burgers. In gebed en met daden willen ze hun solidariteit tonen. Het pessimisme mag niet zegevieren.

Lilavois, 27 november 2020: “Laat jullie niet beroven van jullie hoop” (paus Franciscus)

1. Wij, de katholieke bisschoppen van Haïti, bijeengekomen in een gewone plenaire vergadering, groeten u allen, geliefde zusters en broeders, in deze adventstijd waarin we ons hart voorbereiden om de langverwachte geboorte van de Messias te vieren. Deze buitengewone gebeurtenis, van cruciaal belang voor de mensheid, nodigt ons uit om steeds de heerlijkheid van God te zoeken en te werken aan vrede. God werd mens om ons heil te brengen (Joh. 1, 14), om ons rekenschap te vragen over de hoop die in ons leeft (1 Pe 3, 15) en om erover te getuigen, zelfs op de moeilijkste momenten.

2. Vandaag heeft ons dierbare Haïti meer dan ooit redding nodig, verlossing, vrede, diepgaande verandering: verandering van mentaliteit, van structuren, van de manier waarop het land geleid wordt en politiek bedreven wordt. Sinds juli 2018 zijn we niet gestopt met aan alle politieke actoren en hoofdrolspelers uit alle sectoren van de samenleving te vragen om zich te herpakken. In de loop van dit jaar 2020 hebben we ook de excessen van de uitvoerende macht aan de kaak gesteld, die door middel van bepaalde decreten de Grondwet omzeilen, wat groeiende bezorgdheid baart. (CEH-bericht van 3 juli 2020)

3. We zijn diep getroffen en we uiten onze pijn en ongenoegen over de verslechterende situatie in het land, dat steeds dieper wegzinkt in geweld, armoede en verderf. We worden vandaag geconfronteerd met een vergiftiging van het sociale leven: alsmaar meer ontvoeringen, banditisme, verkrachtingen, moordaanslagen en barbaarsheid die terreur, dood en smart zaaien, waardoor mensen uit hun huis gedreven worden. We schreeuwen steeds opnieuw, uit volle kracht, met heel het radeloze en uitgeputte Haïtiaanse volk: stop die chaos, dat geweld, weg met die onveiligheid en die ellende! We hebben er genoeg van! De Haïtiaanse bevolking is het zat! Genoeg is genoeg! Aan degenen die zich aan zulke daden schuldig maken en aan degenen die hen steunen, vragen wij in naam van de God van het leven: stop ermee! Jullie daden worden door het hele Haïtiaanse volk veroordeeld, het levert jullie niets op.

4. Geconfronteerd met de slepende crisis die ons land doormaakt, doen we een beroep op het geweten van de burger, vragen we een morele en patriottische uitbarsting, een ommekeer van geest en hart. We hebben een nationaal inter-Haïtiaans akkoord nodig om de natie weer op te bouwen. We moeten samen de formule vinden om dat akkoord te bereiken. We moedigen alle nationale initiatieven aan die de krachten van het land willen bundelen om een consensus te bereiken om de instellingen weer op poten te krijgen en het vertrouwen van de bevolking te herstellen.

5. Er zijn veel stemmen gerezen om veranderingen in de grondwet of een nieuwe grondwet te eisen, maar we moeten zoeken naar een eerlijke en op consensus berustende manier om dat te bereiken. Want de oplossing is de hoop, die ons aanzet tot een consensus voor sociale vriendschap en een nieuwe cultuur. We doen een beroep op alle Haïtianen, vrouwen en mannen, elk in hun eigen domein, om alles te doen wat Haïti kan redden van de catastrofe.

6. Ook willen we, in gebed en in daden, onze solidariteit tonen met allen die het slachtoffer zijn van onveiligheid. Het gebed is een kracht voor het bewerkstelligen van een succesvol samenleven, vooral op de moeilijkste momenten. In Jezus Christus, de incarnatie van het Woord, vinden we geloof, hoop en liefde om ons tot onze naaste te wenden, vooral tot mensen die vernederd zijn, gekwetst, verward, of het slachtoffer van allerlei agressie. Daarom nodigen we alle katholieke christenen en mannen en vrouwen van goede wil uit om te volharden in de voortdurende aanbidding die we in juni 2019 hebben afgekondigd. We dringen er ook bij hen op aan om zich bij ons aan te sluiten, via de parochies van de tien bisdommen van het land, voor een triduüm van vasten, van gebed voor herstel en bemiddeling voor onze bekering en voor de redding van ons land, van 5 tot 7 december 2020. We moeten ons niet laten overweldigen door fatalisme en pessimisme. “Het gebed als manier om steeds weer kracht te krijgen bij Christus wordt hier tot een heel praktische en urgente noodzaak.” (Benedictus XVI, encycliek Deus Caritas est, nr. 36).

7. Het land zal niet veranderen zolang onze geest en ons hart niet veranderen. Als we onze situatie willen zien veranderen, laten we dan eerst toestaan dat God ons hart verandert. Want uit het hart komen boze gedachten. (Mt 15,19) Geconfronteerd met de brutale en onafwendbare dood die ons omringt en ons bedreigt, “mogen we ons niet laten beroven van onze hoop” (Paus Franciscus, homilie van 25 maart 2013), laten we waakzaam zijn. We moeten ons credo in het leven in Haïti blijven verkondigen.

“Wij gelovigen moeten allemaal dit erkennen: de liefde komt op de eerste plaats; ze mag nooit in gevaar worden gebracht; het grootste gevaar is niet lief te hebben (vgl. 1 Kor 13, 1-13)” (Paus Franciscus, encycliek Fratelli Tutti, nr. 92). Kerstmis is het feest van de Liefde, het feest van de Broederschap, het feest van de Vrede. Laten we deze vrede samen zoeken. Laten we Haïti een kans geven! Laten we het geliefde Haïtiaanse volk verder lijden besparen. Laten we het geweld voor altijd verbannen! Laten we voorgoed een einde maken aan onzekerheid en straffeloosheid!

8. Laten we, in het licht van het geloof, het Mysterie van Kerstmis verwelkomen, het Mysterie van God die, in zijn Zoon, mens werd om ons te laten deelnemen aan zijn goddelijke natuur, om God terug bij de mensen te brengen en de mensen terug bij God. (H. Athanasius, Over de incarnatie van het Woord van God, 54.3: PG 25) Laten we ons bekeren door het Goddelijk Kind dat, in de armen van zijn Moeder, de Heilige Maagd Maria, naar ons glimlacht en ons uitnodigt de moed niet te verliezen, ons open te stellen voor de genade van God, voor de Hoop.

9. Moge de genade van Kerstmis ons steunen in onze strijd tegen onzekerheid, geweld en alle “krachten van de dood”, en in ons engagement om een nieuw Haïti op te bouwen, om de “krachten van het leven” te laten zegevieren! Moge Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, onze Patrones, ons helpen! Moge ze voor ons, van haar Zoon, een vredige kerstmis, een heilig en gelukkig nieuwjaar 2021 bekomen!

Geschreven te Lilavois, op de zetel van de bisschoppenconferentie van Haïti (CEH), op 27 november 2020, op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille.

Meer info: