Privacyverklaring

Privacyverklaring, versie 11 mei 2018

Met “onze vereniging” bedoelen we:
Vlaams Haïti Overleg
Polderstraat 39, 9820 Merelbeke
09-231.66.71, rhoddy.petit@telenet.be

Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

We gebruiken ze in de eerste plaats voor het versturen van nieuwsbrieven. We vragen daarvoor enkel een e-mailadres.

Naast het e-mailadres registreert onze vereniging ook nog naam, adres, en telefoonnummer van haar vrijwilligers en van de deelnemers aan haar bijeenkomsten, dit laatste voor de organisatie ervan.

Hieronder bedoelen we met “persoonsgegevens” al de persoonsgegevens die je aan ons geeft, bijvoorbeeld door in te schrijven voor de nieuwsbrief of om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon. Als je dat doet, geef je meteen ook toestemming om die persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen binnen de Europese Unie verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dat doen we enkel mits een overeenkomst, met daarin de nodige afspraken voor de bescherming van die persoonsgegevens.

We geven persoonsgegevens niet aan andere derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming om ‘t even wanneer in te trekken.

Bewaartermijn

Onze vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld:

  1. Alle personen die namens onze vereniging van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming ervan.
  2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  3. We zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  1. Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en correctie of verwijdering van je eigen persoonsgegeven. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo’n verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je om hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Onze vereniging kan haar privacyverklaring wijzigen. Als we dat doen, zullen we het aankondigen via de nieuwsbrief.