Samenwerking

Organisaties die deel uitmaken van het VHO zijn de Lambi-redactie, Broederlijk Delen, Protos, Volens, Pax Christi Vlaanderen, Meteco (Brugge), HOM-Haïti Overleg Mechelen en 11.11.11. Daarnaast nemen ook een aantal geïnteresseerde vrijwilligers deel aan de werking van het overlegplatform.

Het Vlaams Haïti Overleg wil een feitelijk samenwerkingsverband blijven, maar met een duidelijker werkkader, zodat het engagement van en de terugkoppeling naar de ledenorganisaties concreter wordt.

Als specifieke doelstellingen beoogt men:

 • een betere uitwisseling van informatie tussen de verschillende organisaties die in Vlaanderen werken rond Haïti;
 • Haïti in de aandacht te houden van het Vlaamse publiek via kwalitatieve en gecoördineerde informatie, de aanmaak en promotie van goede educatieve pakketten, een actieve benadering van de pers, …
 • de partners uit Haïti een stem te geven in Vlaanderen;
 • het internationale (o.a. Europese Commissie) en bilaterale (Belgische regering) beleid met betrekking tot Haïti kritisch te volgen en te lobbyen voor constructieve correcties waar dit nodig is.

Naar boven

Beleidopties

Het VHO is een pluralistisch platform waar verschillende filosofische, politieke en maatschappelijke strekkingen en ideeën aan bod kunnen komen, voor zover zij:

 • verenigbaar zijn met de internationaal aanvaarde mensenrechten;
 • elke uitsluiting op basis van ras, geslacht, taal, leeftijd… veroordelen;
 • de democratisch genomen beslissingen van het Haïtiaanse volk respecteren;
 • de evenwaardigheid tussen partners in het Zuiden en groepen in het Noorden concreet maken in hun werking.

Het VHO wil solidair en ondersteunend zijn met de geweldloze strijd van het Haïtiaanse volk voor:

 • een grotere politieke, economische en technische zelfstandigheid van Haïti;
 • een herverdeling van de politieke en economische macht in Haïti zelf zodat zwakke groepen meer hun eigen ontwikkeling kunnen bepalen;
 • de realisatie van initiatieven die bijdragen tot een duurzame en menselijke ontwikkeling.

Op het internationale vlak zal deze strijd moeten leiden tot evenwichtiger Noord-Zuid-verhoudingen, een groter respect van de internationale gemeenschap voor de politieke wil en economische keuzes van het Haïtiaanse volk en een verbeterde toegang voor het Haïtiaanse volk tot kennis en productiemiddelen.

De duurzame en menselijke ontwikkeling die het VHO wil ondersteunen zal rekening houden met:

 • de behoeften, de draagkracht en de culturele eigenheid van het Haïtiaanse volk;
 • de specifieke rol van de vrouw en van de jongeren in de Haïtiaanse samenleving en in de ontwikkelingsdynamiek;
 • het broze ecologische evenwicht in Haïti, en daarmee gepaard de belangen van de komende generaties.

Het VHO concentreert zijn interventies in het Noorden en richt zich voornamelijk op het Vlaamse publiek, de Belgische en in België aanwezige beleidsmakers. Dankzij de vele contacten en de sterke partnerwerking van enkele VHO-leden met Haïtiaanse organisaties kan de werking van het VHO hier systematisch worden gevoed vanuit Haïti en is er een goede terugkoppeling mogelijk naar de andere aspecten van de partnerwerking.

Naar boven

Permanente activiteiten

Zes tot 10 keer per jaar komen de leden van het VHO, aangevuld met geïnteresseerde individuen, samen om informatie over Haïti uit te wisselen en gemeenschappelijke activiteiten te plannen.

Het VHO geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, LAMBI, met grondige en objectieve informatie over Haïti in al zijn aspecten. Het redactionele beleid van dit tijdschrift wordt, binnen de grenzen van de hierboven vermelde beleidsopties en van de journalistieke deontologie, toevertrouwd aan een autonome redactieraad.

Het VHO stelt een aantal informatieve en educatieve pakketten ter beschikking van lokale groepen in Vlaanderen die actief zijn rond Haïti of rond Noord-Zuid-samenwerking in het algemeen.

Naar boven

Occasionele activiteiten

 • Het organiseren van educatieve, culturele en/of informatieve manifestaties .
 • Informatie doorspelen naar het grote publiek via de pers, voornamelijk naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen in Haïti of het bezoek van Haïtiaanse partners in Vlaanderen.
 • Druk uitoefenen op de beleidsmakers om de buitenlandse politiek van België en de Europese Commissie ten aanzien van Haïti, zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de verwachtingen van de Haïtiaanse civiele maatschappij.
 • Op vraag van de Haïtiaanse partners, deelname aan specifieke gebeurtenissen in Haïti (vb. verkiezingen), met de bedoeling de informatie terug te koppelen naar het Vlaamse publiek en haar beleidsmakers.

Naar boven

Middelen

Het VHO rekent enerzijds op een bijdrage van haar doelgroepen om de kosten van de activiteiten te dragen (abonnementsgeld voor het tijdschrift, inkomgeld voor de Haïtidagen, bijdrage voor het gebruik van de educatieve modules…).

Anderzijds draagt elke lidorganisatie bij tot het welslagen van de gemeenschappelijke activiteiten. Deze bijdrage bestaat zowel uit een actieve deelname aan de voorbereiding, de realisatie en de promotie van de activiteiten als uit een financiële bijdrage volgens de mogelijkheden van de organisatie. Bij de start van elk jaar wordt hiertoe een activiteitenkalender en een budget opgesteld.

Naar boven

Toetreden tot het VHO

Organisaties die tot het VHO wensen toe te treden, dienen de beginselverklaring van het VHO te ondertekenen en daadwerkelijk deel te nemen aan de activiteiten van het VHO.

Geïnteresseerden nemen contact op met Greet Schaumans (Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, 02/502.57.00, greet.schaumans@broederlijkdelen.be

Naar boven