Open brief aan Minister van Mensenrechten Auguste

Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede (CE-JILAP)
Steungroep aan Vluchtelingen en Gerepatrieerden (GARR)
Platform van Haïtiaanse Organisaties van Mensenrechten (POHDH)
Nationaal Netwerk voor Verdediging van Mensenrechten (RNDDH)

Port-au-Prince, 24 oktober 2013

Open brief aan de Minister Gedelegeerd bij de Eerste Minister, bevoegd voor de Mensenrechten en de Strijd tegen de Extreme Armoede

Mevrouw de Minister,

De mensenrechtenorganisaties die deze brief ondertekenen, danken u voor de uitnodiging voor een ontbijt-met-debat, tijdens hetwelk u het Interministerieel Comité voor de Mensenrechten wil voorstellen. Nochtans dienen zij u met spijt mee te delen dat zij deze uitnodiging niet kunnen beantwoorden, om de verschillende hierna vermelde redenen.

Mevrouw de Minister,

Achttien maanden geleden bent u benoemd tot Minister gedelegeerd bij de Eerste Minister, bevoegd voor de Mensenrechten en de Strijd tegen de Extreme Armoede. Nochtans heb u het nooit nodig gevonden om de sector van de mensenrechten of zelfs niet de Dienst voor de Bescherming van de Burger, te ontmoeten, om onder andere uw agenda voor te stellen en rekening te houden met de gezichtspunten van al deze organisaties.

Bijgevolg betreuren vandaag de mensenrechtenorganisaties die deze brief ondertekenen dat de verschillende programma’s die u in werking stelt ten bate van de regering waartoe u behoort, gerealiseerd worden zonder respect voor de menselijke waardigheid en de mensenrechten. Bijvoorbeeld, het Liefste Mama Programma moedigt de moeders aan meer kinderen te baren, het programma van de verdeling van warme maaltijden registreert, om propagandaredenen, beelden van mannen, vrouwen en zelfs minderjarigen, met een bord voedsel in de hand; en de programma’s Steun aan de Studenten, Steun aan de Boeren en Mijn Rustige Buurt, van hun kant verheerlijken een extreme afhankelijkheid.

Mevrouw de Minister,

In het evidente voornemen om de democratische verworvenheden te ondermijnen en de Haïtianen te beletten om te genieten van de publieke vrijheden vastgelegd in de grondwet, de heersende wetten en de verschillende regionale en internationale instrumenten voor de bescherming van de mensenrechten, gebruikt de regering MARTELLY / LAMOTHE agenten van de Nationale Politie van Haïti (PNH) en de Missie van de Verenigde Naties voor de Stabilisering van Haïti (MINUSTAH) om het houden van publieke betogingen georganiseerd door leden van de politieke oppositie of andere leden van de maatschappij te beletten en de betogers met geweld uiteen te drijven.

Bovendien weet u dat heden ten dage meerdere personen gevangen zijn genomen omwille van hun lidmaatschap van de politieke oppositie of hun banden met leden van de politieke oppositie. Zij zijn dus politieke gevangenen met instemming zowel van de regering waarvan u deel uitmaakt, als van uzelf, gelastigd met de mensenrechten. Talrijk zijn ook de Haïtiaanse burgers die bij de overheid werkten en ontslagen werden omwille van hun politieke overtuiging of omdat hun naastbestaanden de regering MARTELLY / LAMOTHE niet ondersteunen, deze regering, die nochtans beweert van de strijd voor het vestigen van een rechtsstaat een prioriteit te maken.

Mevrouw de Minister,

In de loop van de laatste maanden hebben aanhangers en sympathisanten van de regering MARTELLY / LAMOTHE gemeenschapsradio’s, onafhankelijke media en eveneens journalisten zoals Liliane PIERRE-PAUL en Rodrigue LALANE van Radio Kiskeya en Jean-Monard METELLUS van Radio Caraïbes aangevallen.

Terzelfdertijd is het Nationale Paleis volgestouwd met getrouwen van President Michel Joseph MARTELLY, van wie er in aanraking zijn gekomen met justitie en over wie er grote twijfels rijzen over hun betrokkenheid, in het verleden, bij het verrichten van laakbare daden. Onder hen bevinden zich:

  • De politieagent die deel uitmaakt van de beveiliging van de President en die de journalist Rodrigue LALANE heeft aangevallen.
  • Calixte VALENTIN, Raadgever van de President, die in koelen bloede Octanol DERISSAINT heeft neergeschoten.
  • Ronald NELSON alias Roro NELSON, die, in naam van President Michel Joseph MARTELLY, zich erin vergenoegt vreedzame burgers aan te vallen.

Mevrouw de Minister,

Al meer dan twee jaar moest de Uitvoerende Macht lokale verkiezingen en gedeeltelijke senaatsverkiezingen organiseren. Welnu, er is niets in die zin gebeurd en de politieke rechten van het Haïtiaanse volk worden met voeten getreden. Bijvoorbeeld, de Uitvoerende Macht heeft aan het hoofd van de gemeenten Tijdelijke Agenten van de Uitvoerende Macht geïnstalleerd, terwijl in het algemeen de leden van de Gemeentelijke Raden worden aangesteld door verkiezingen. Meerdere Tijdelijke Agenten van de Uitvoerende Macht worden gezocht door de Haïtiaanse Justitie om zich te verantwoorden voor de hun verweten misdaden. Dit is het geval voor de tijdelijke agenten van de gemeentes van Savanette, in het Centraal Departement, van Irois, in het Departement van de Grand’Anse, van Desdunes, in het Departement van de Artibonite, enz.
Overigens, de Rechter Jean Serge JOSEPH, gelast met het onderzoek over het dossier van de vermeende corruptie door Sofia en Oliver MARTELLY, echtgenote en zoon van de President, heeft het leven verloren in twijfelachtige omstandigheden, terwijl er geen enkele opheldering werd gemaakt over dit dossier.
Op spectaculaire wijze en buiten de rechtsregels en de principes van de mensenrechten, ging de Regeringscommissaris bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Port-au-Prince, Mr Francisco RENE, over tot de arrestatie, op dinsdag 22 oktober 2013, van Mr André MICHEL, militant oppositielid en advocaat van de tegenpartij in het dossier van de vermeende corruptie van de presidentiële familie.
Terzelfdertijd respecteert de Uitvoerende Macht het principe van de scheiding der drie machten niet. Zij heeft besloten geen gevolg te geven aan de beslissingen genomen door de Wetgevende Macht, namelijk door de weigering om in het staatsblad verschillende door de senaat gestemde resoluties te publiceren en de weigering om de rechters te installeren van het Rekenhof en de Administratieve Geschillen (CSC/CA).

Mevrouw de Minister,

Om al deze, overigens niet uitputtende redenen, hebben de mensenrechtenorganisaties die deze brief ondertekenen, besloten uw uitnodiging niet te beantwoorden, want zij zijn ervan overtuigd dat de Regering MARTELLY / LAMOTHE, waartoe u behoort, geen enkele neiging vertoont de mensenrechten te respecteren. Zij vertrapt welbewust de mensenrechten en treedt de Haïtiaanse grondwet openlijk met de voeten.

Hierbij maken de mensenrechtenorganisaties die deze brief ondertekenen u, Mevrouw de Minister, u hun vaderlandslievende groeten over.
De ondertekenende organisaties:

  • Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede (CE-JILAP)
  • Steungroep aan Vluchtelingen en Gerepatrieerden (GARR)
  • Platform van Haïtiaanse Organisaties van Mensenrechten (POHDH)
  • Nationaal Netwerk voor de Verdediging van de Mensenrechten (RNDDH)

Voor authentificatie:
Pierre ESPERANCE
Uitvoerend Directeur
RNDDH

Pierre ESPERANCE, vertaald door Guy CLYMANS
8 december 2013

Meer artikels uit deze rubriek