Berichten van het Europese front


Foto: Gerrit Matton

Herhaaldelijk hebben we het in Lambi al gehad over het Europees Haïti Overleg (EHO), waarvan ook het Vlaams Haïti Overleg, uitgever van dit blad, deel uitmaakt. Tijd om eens wat systematischer aandacht te besteden over de activiteiten en aandachtspunten van het EHO.

Samenwerking EU-Haïti hervat

Op 17 oktober 2005 heeft de Europese Unie op voorstel van de Europese Commissie haar samenwerking met Haïti hervat. Die was bevroren ingevolge artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou als gevolg van de ongeregeldheden die bij de verkiezingen van 2000 waren vastgesteld.

Het EHO, in Parijs in vergadering bijeen…

Op 15 en 16 september 2005 heeft het EHO in Parijs een vergadering gehouden. Daar zijn de grote lijnen van het driejarige actieplan 2006-2008 bekrachtigd en is beslist het discours in Europa te baseren op de eisen van onze partners in Haïti zelf. Die partners zullen doorlopend over het beleid van de EU ten aanzien van Haïti worden geïnformeerd, en er zal een duidelijke communicatiestrategie met de Haïtiaanse partners worden ontwikkeld. Voorts komt er komt een rapport ter evaluatie van de EHO-activiteiten in 2003-2005.

Gedurende de laatste vier jaar was het voor de Haïtiaanse regering bestemde deel van de samenwerking van de EU geblokkeerd; bijdragen liepen enkel nog via de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking en via programma’s ten gunste van de civiele samenleving.

In september 2004 had de Europese Commissie ingevolge het besluit van de Raad van de Europese Unie reeds een van de twee enveloppen in het kader van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) vrijgegeven, met name enveloppe B (ter dekking van onvoorziene noden, zoals noodhulp) om acties in Haïti te financieren, waaronder een programma voor wederopbouw en economische relance na de crisis ten belope van 72 miljoen euro.

De toewijzing van de andere in het kader van het negende EOF beschikbare middelen, te weten enveloppe A (72 miljoen euro), bestemd voor macro-economische steun en sectoraal beleid, bleef afhankelijk van een goed verloop van nieuwe nationale verkiezingen en van de installatie van een nieuwe democratisch verkozen regering.

Activiteiten van EHO-leden in Häiti

In het nieuwsbulletin van het EHO (meer info daarover in een ander kaderstukje) vindt u meer informatie over de activiteiten van de talrijke EHO-leden in Europa én Haïti. U kunt er onder meer vernemen dat 11.11.11 en CNCD op 28 oktober 2005 in Brussel een seminar hebben georganiseerd over economisch-partnerschapsakkoorden, dat in november EHO-leden uit België, Duitsland en Zwitserland Haïti zullen bezoeken, en dat ook onze partners in Haïti zich beter willen gaan organiseren onder dezelfde naam Coordination Europe-Haiti om de samenwerking nog doeltreffender te maken.

De 72 miljoen euro van enveloppe A, die nu uiteindelijk zijn vrijgemaakt, maken het mogelijk de samenwerking volledig te hervatten en alle voor Haïti beschikbare instrumenten in te zetten, met inbegrip van begrotingshulp.

Enveloppe A zal dienen ter financiering van de sectoren onderwijs en infrastructuur in het kader van het ontwikkelingsprogramma van de Haïtiaanse staat (Projet Indicatif National, PIN), dat thans in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgewerkt. Zodra het klaar is, zal het worden ondertekend door de nieuwe regering die uit de komende verkiezingen zal resulteren.

Vooraleer het door de Europese Commissie werd aangekondigd tijdens de internationale conferentie over Haïti die op 20 en 21 oktober in Brussel plaatsvond, was er over het instrument voor begrotingssteun een debat gevoerd door de lidstaten van de Europese Unie, waarvan sommige voor een voorzichtig gebruik pleitten, vooral zolang er niet aan de minimale voorwaarden inzake goed bestuur is voldaan.


Foto: Gerrit Matton

Haïti en de Vierde internationale conferentie in het kader van de voorlopige samenwerking, 20-21 oktober 2005

Ter gelegenheid van de internationale conferentie over Haïti, die op 20 en 21 oktober 2005 door de Europese Commissie in Brussel werd georganiseerd, hebben de belangrijkste internationale actoren en geldschieters hun beloften inzake steun voor ontwikkelingsprogramma’s in Haïti hernieuwd. Tot de belangrijkste actoren en donoren worden gerekend: de Europese en andere belangrijke donorlanden, de Verenigde Naties en de MINUSTAH, de internationale financiële instellingen, en de bij de overgang in Haïti betrokken regionale en internationale landenorganisaties.

Deze conferentie, de vierde na die in Washington (juli 2004), Cayenne (maart 2005) en Montréal (juni 2005), had ten doel te bepalen welke acties prioritair door de internationale gemeenschap en de Haïtaanse actoren moeten worden gevoerd, vast te stellen welke de volgende fasen in de ontwikkelingen moeten zijn om bij te dragen tot duurzame stabiliteit na de verkiezingen, en de hervormingen te steunen die door de overgangsregering zijn ingezet en die vervolgens door de nieuw verkozen regering zullen moeten worden doorgevoerd.

De conferentie heeft het mogelijk gemaakt een balans op te maken van het optreden van de overgangsregering en de internationale gemeenschap gedurende anderhalf jaar in het kader van het in juli 2004 gelanceerde kader voor voorlopige samenwerking (Cadre de Coopération Intérimaire, CCI), waarbinnen de internationale gemeenschap zich tot financieringen voor meer dan een miljard dollar heeft verbonden.

De conferentie heeft de volgende resultaten bereikt:

Een goed gevuld bulletin

Wie dat wenst en wie voldoende Frans kent, kan contact opnemen met het EHO (in het Frans Coordination Europe-Haïti) om zich te abonneren op het Bulletin d’activités de la Coordination Europe-Haïti, waarvan onlangs het tweede nummer (oktober 2005) is verschenen. Alle informatie op deze bladzijden komt uit dat bulletin. Behalve de op deze bladzijden verstrekte informatie, verneemt u er meer over bijvoorbeeld de landbouwsector en de houding van de Europese Commissie ten aanzien van de civiele samenleving in Haïti. U vindt er ook verwijzingen naar talrijke interessante internetsites met actuele informatie en naar de belangrijkste actuele documenten over het tot nader order armste land van het westelijke halfrond.

  • verlenging van het CCI tot einde 2007 en organisatie van een nieuwe internationale donorenconferentie in 2006;
  • zending van een missie van de Verenigde Naties op korte termijn om de wetgevingscapaciteit van het nieuwe parlement en het organisatorisch vermogen van de Voorlopige Kiesraad te versterken, om de hervorming van de sectoren Justitie en Veiligheid te steunen, de hervorming van de staat, met inbegrip van decentralisatie en lokaal bestuur, te bevorderen, en om in de sector mensenrechten werkzaam te zijn;
  • het opzetten door de voorlopige regering van een algemeen ontwikkelingskader voor Haïti, met name middels een strategiedocument tot bestrijding van de armoede dat het land toegang moet verlenen tot fondsen van de internationale financiële instellingen en het in staat stelt deel te nemen aan het initiatief ten gunste van de zwaarst met schuld belaste landen;
  • de toezegging door de Europese Commissie en andere internationale actoren, waaronder de Wereldbank, dat zij een deel van de voor Haïti bestemde middelen zullen mobiliseren via het instrument voor begrotingssteun.

Deze resultaten moeten een goed verloop van de verkiezingen in de hand werken. De installatie van een nieuwe regering blijft op de agenda voor 7 april 2006, overeenkomstig de grondwettelijk bepaalde termijnen.

Naar aanleiding van deze conferentie heeft het EHO een brief gestuurd naar de vertegenwoordigers van het Britse EU-voorzitterschap en naar Louis Michel, lid van de Europese Commissie en bevoegd inzake ontwikkelingssamenwerking. De brief is ook verspreid tijdens de conferentie, die door het EHO als waarnemer kon worden bijgewoond.

Bron: Bulletin d’activités de la Coordination Europe-Haïti
Vertaling en bewerking: René Smeets

René Smeets
1 december 2005

Geïnteresseerd in meer? Schrijf of bel naar EHO/CE-H, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, 02/213 04018, vraag naar Alessandra Spalletta (Franstalig) of Greet Schaumans of Rhoddy Petit (Nederlandstalig).