Rubriek - Europees Haïti Overleg (EHO)

Pleidooi voor een pertinent landbouwbeleid in Haïti

Haïtiaanse boeren en begeleidende organisaties pleiten voor een aangepast en efficiënt landbouwbeleid vanwege de overheid.

Onder impuls van de Coördinatie Europe-Haïti heeft in de periode van mei tot oktober 2017 een ruime groep van Haïtiaanse boerenorganisaties en begeleidende middenveldorganisaties overleg gevoerd en een reeks voorstellen samengebracht in een verklaring voor een aangepast landbouwbeleid en voedselsoevereiniteit in Haïti. Deze verklaring werd publiek gemaakt in een persconferentie in Haïti en kreeg ruime weerklank via radio’s en bij andere organisaties van de sector die zich nog steeds melden om de tekst mee te ondertekenen.
Deze Haïtiaanse coalitie zoekt nu in gesprek te gaan met de overheid om te pleiten voor dit aangepast beleid. Vraag is of er interesse voor is bij de President, die veel beslissingen zelf blijkt te nemen.
De COEH van haar kant heeft de verklaring aangekaart bij de Europese instellingen en de EU-Delegatie in Haïti. Een overleg met de EU-Delegatie en Haïtiaanse organisaties is voorzien in de eerste week van december om de voorstellen toe te lichten en te pleiten voor steun voor de aanpak van dit beleid.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
René Haentjens (vertaling)
11 december 2017

Haïtiaans President Martelly bezoekt diplomatiek Brussel en Europa

Coördinatie Europa Haïti schrijft President Martelly over zorgwekkende ontwikkelingen in Haïti.

Ter gelegenheid van het bezoek aan Brussel van President Martelly in de week van 19 november, schreef de Coördinatie Europa Haïti een brief aan de presidenten Martelly en Van Rompuy om hun bezorgdheid uit te drukken ten aanzien van de evoluties in Haïti betreffende: huisvesting na de aardbeving, de mensenrechtensituatie en de voedselzekerheid. Hieronder geven we de brief in Nederlandse vertaling.

(meer lezen…)
Evert Jan Brouwer, voorzitter CoEH, Nederlandse vertaling Rhoddy Petit
21 december 2012

Pleidooi voor accent op landbouwontwikkeling in de Europese steun voor Haïti.

**Op 13 juli 2010 kregen drie Haïtiaanse experten de gelegenheid om Europese parlementairen en ambtenaren te ontmoeten en hun visie op de landbouwontwikkeling in Haïti toe te lichten. Ze pleitten vooral voor meer aandacht en ondersteuning voor deze stiefmoederlijk behandelde sector. De Coördinatie Europa – Haïti, een netwerk van NGO’s uit 8 Europese landen dat direct contact heeft met een 50 tal Haïtiaanse organisaties, organiseerde dit moment van informatie, uitwisseling en pleidooi. **

(meer lezen…)
Paul De Wolf en Rhoddy Petit
28 september 2010

Het Europees Haïti Overleg (EHO) ijvert voort

Het EHO blijft naarstig voort werken. Eerlang komt er een evaluatievergadering om te bekijken hoe het met het EHO na 2008 verder moet. (meer lezen…)

René Smeets
Bron: Une semaine en Haiti
1 september 2008

Een vierkoppige delegatie uit Haïti op bezoek

Verslag van een geslaagde tournee

Het Europees Haïti Overleg (kortweg VHO, in het Frans: Coordination Europe-Haiti ofte CEH) heeft van 9 tot 19 september 2007 een delegatie van vier Haïtianen, allen leden van Haïtaanse partnerorganisaties, naar Europa uitgenodigd voor een “tournee”.

(meer lezen…)
Alessandra Spalletta
Vertaling/bewerking: René Smeets
Foto’s: Frans Vandueren, Liesbet De Pooter
1 december 2007

Zes drukke maanden

  • Op 30 november 2006 heeft een vertegenwoordigster van het EHO, Alessandra Spalletta, in Madrid deelgenomen aan de zevende van de internationale Haïticonferenties (na Washington, Montréal, Cayenne, Brussl, Brasilia, Port-au-Prince) sinds 2004. De conferentie had met name tot doel om een balans op te maken van de vooruitgang die is geboekt sinds de vorige conferentie (in Port-au-Prince) op 25 juli 2006 en om de internationale gemeenschap op één lijn te krijgen inzake de nieuwe uitdaging van de efficiëntie van de hulp.

De conferentie van Madrid heeft nota genomen van politieke toezeggingen en van bijkomende fondsen van de internationale gemeenschap ten voordele van de Haïtiaanse regering opdat die zijn hervormingsinspanningen in Haïti kan voortzetten. Nieuwe Europese partners zijn de solidariteit ten voordele van Haïti komen versterken, b.v. Spanje, waarvoor Haïti een prioriteitsland is geworden. (meer lezen…)

Greet Schaumans
1 juni 2007

Het Europees Haïti Overleg is in de maanden mei tot juli zeer actief geweest:

  • Met het oog op de donorenconferentie op 23 mei in Brasilia stuurde het EHO naar de EU-instanties een verklaring met een aantal aanbevelingen betreffende de drie thema’s waarrond het EHO werkt in het kader van de beleidsopties van de EU t.o.v. Haïti. Deze zijn Mensenrechten, de schuldenlast en voedselveiligheid-voedselzekerheid. Ook werd nadruk gelegd op het belang om de ruimere civiele maatschappij meer te betrekken bij de voorbereidende besprekingen voor de ontwikkelingsplannen van het land.
  • Einde mei had een nagesprek plaats met Johan Van Hecke over de observatie-missie van Europese parlementairen bij de verkiezingen in Haïti; de algemene indruk was positief wat het verloop van de verkiezingen betreft. Ook zijn lessen getrokken in verband met de voorbereidingen en de organisatie die moeten in acht genomen worden bij de organisatie van de lokale verkiezingen. De rol van de Voorlopige Kiesraad moet eveneens geëvalueerd worden.
  • Een debat in het Europees Parlement tijdens het bezoek van President Preval in Brussel einde juni kwam niet helemaal tot zijn recht omwille van tijdsgebrek. Het EHO had een reeks vragen en punten voorbereid maar kon wegens de beperkte tijd niet aan bod komen. Preval antwoordde op een aantal vragen van de aanwezige Europese parlementairen en de nadruk hierbij lag vooral op de nood aan steun voor de versterking van de instellingen, de werking van de ministeries, de parlementaire commissies, enz…
  • In voorbereiding op de Ministerconferentie van internationale donoren op 25 juli in Port-au-Prince heeft het Europees Haïti Overleg in samenspraak met de Coördinatie van Haïtiaanse partnerorganisaties een verklaring uitgewerkt en deze naar alle betrokken instanties gestuurd : Europese parlementairen, de Europese Commissie, en via de leden van het EHO werden ook de nationale ministers – vertegenwoordigers aangeschreven. Zo ook de vertegenwoordiger van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van diverse zijden kwamen positieve reacties op dit document. Een aantal van de Haïtiaanse partnerorganisaties konden aanwezig zijn op deze bijeenkomst.

Greet Schaumans
1 september 2006

Europese top in Wenen

Europa beslist over de samenwerkingsakkoorden met de Latijnsamerikaanse en Caraïbische landen

Van 10 tot 13 mei 2006 had in Wenen de officiële top plaats tussen de Staatsleiders van Latijns Amerika en de Caraïben (LAC) en de Regering van de Europese Unie (EU).

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 juni 2006

Berichten van het Europese front

Herhaaldelijk hebben we het in Lambi al gehad over het Europees Haïti Overleg (EHO), waarvan ook het Vlaams Haïti Overleg, uitgever van dit blad, deel uitmaakt. Tijd om eens wat systematischer aandacht te besteden over de activiteiten en aandachtspunten van het EHO.

(meer lezen…)
René Smeets
1 december 2005

Evaluatie van het bezoek van de Haïtiaanse delegatie in Europa (25/11-11/12/2004)

Het Europees Haïti Overleg, kortweg EHO (in het Frans: Coördination Europe-Haïti, CoE-H) ontstond in 2001 en groeide intussen uit tot een netwerk van zestig niet-gouvernementele organisaties in acht Europese landen. Er wordt gewerkt rond drie invalshoeken: mensenrechten, voedselzekerheid en economische, sociale en culturele rechten. (meer lezen…)

Rhoddy Petit
1 juni 2005