Haïtiaans President Martelly bezoekt diplomatiek Brussel en Europa

Coördinatie Europa Haïti schrijft President Martelly over zorgwekkende ontwikkelingen in Haïti.

Ter gelegenheid van het bezoek aan Brussel van President Martelly in de week van 19 november, schreef de Coördinatie Europa Haïti een brief aan de presidenten Martelly en Van Rompuy om hun bezorgdheid uit te drukken ten aanzien van de evoluties in Haïti betreffende: huisvesting na de aardbeving, de mensenrechtensituatie en de voedselzekerheid. Hieronder geven we de brief in Nederlandse vertaling.

Brussel, 16 november 2012.

Mijnheer de President,

Wij zijn een netwerk van veel NGO’s en organisaties van de civiele maatschappij uit 8 Europese landen, die sinds lang in Haïti werken in nauwe samenwerking met organisaties van het Haïtiaanse middenveld. De Coördinatie Europa Haïti (CoEH) wil ter gelegenheid van uw bezoek aan Brussel zijn bezorgdheid uitdrukken in verband met de situatie in Haïti en in het bijzonder rond drie cruciale aspecten voor uw land: huisvesting, mensenrechten en voedselzekerheid.

Huisvesting

Bij het naderen van de derde verjaardag van de aardbeving verblijven in Port au Prince en omgeving nog steeds bij de 400.000 Haïtianen in voorlopige noodverblijven, onder tenten en plastiekzeilen. Het recent rapport van FIDH (Internationale Federatie van MensenRechten) Haïti : ‘De humanitaire veiligheid in gevaar’ 1 , gepubliceerd op 12 november 2012, toont aan dat deze situatie rechtstreeks te maken heeft met het gebrek aan toegang tot fundamentele rechten voor de gewone burgers.

Begin 2012 heeft een Europese parlementaire delegatie uit diverse politieke partijen Haïti bezocht. Ze waren geschokt te moeten vaststellen dat ten aanzien van de dringende behoeften van zoveel mensen, er geen enkel ministerie is dat specifiek verantwoordelijk is voor huisvesting. De delegatie heeft zich als volgt uitgedrukt: “ … niettegenstaande de regering 18 ministers en 19 staatssecretarissen telt, is geen enkele verantwoordelijk voor huisvesting; ze dringen er bij de Haïtiaanse autoriteiten op aan om een strategie of een volledig actieplan voor (sociale) huisvesting uit te werken, om in een doeltreffende bescherming te voorzien in geval van natuurrampen; en overwegen, indien dit zich niet realiseert, dat de Europese Unie zijn steun aan de Haïtiaanse staat zou verminderen of stop zetten … “

Twee jaar geleden heeft de regering van Haïti zich geëngageerd om een reeks maatregelen uit te werken voor de bescherming van de dakloze personen. De ‘Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP)’, (de eenheid voor de bouw van woongelegenheden en openbare gebouwen) werd opgericht om een nationaal plan van huisvesting te formuleren. De Wereldbank kende daarvoor een bedrag van 300.000 US$ toe. Toch werden nog steeds geen maatregelen uitgevoerd. Het stijgend aantal uitzettingen uit kampen, vaak met geweld, brandstichting, bedreiging en intimidatie werden goed beschreven door het Collectif des Organisations pour la Défense du Droit au Logement ‘Campagne «Under Tents»’, (het collectief van de organisaties voor de verdediging van het recht op huisvesting, campagne “Onder Tenten’). Zeer recent heeft zich een zwaar incident voor gedaan in kamp Lanmèfrape, dat 4088 families herbergt en waar 192 tenten in brand werden gestoken op 3 oktober.

Mensenrechten

De CoEH maakt zich ook grote zorgen betreffende het respect voor de mensenrechten. In de voorbije septembermaand verklaarde de ontslagnemende regeringscommissaris dat hij werd ontslagen omdat hij geweigerd had de arbitraire aanhouding te bekrachtigen van personen die op een lijst stonden van veronderstelde opposanten van de regering. Amnesty International heeft dan een alarm tot actie gepubliceerd betreffende 3 advocaten actief in gemeen recht 2 en de Nationale Unie van Advocaten in de VS heeft eveneens een persmededeling 3 hierover verspreid.

Anderzijds, zoals veel anderen zijn wij erg bezorgd over het verwijderen van Artikel 297 uit de Grondwet. Dit artikel vernietigde de arbitraire wetten en decreten. Door de verwijdering ervan worden de fundamentele rechten van de burgers bedreigd, inbegrepen het recht op vrije meningsuiting en godsdienst. Deze verwijdering zou kunnen resulteren in verschillende schendingen van de burgerrechten en wij beschouwen dergelijke acties in tegenstrijd met de fundamentele principes van de democratie.

Tegelijkertijd zijn we ook bezorgd over de recente veranderingen aan de grondwet, die de regering een grotere controle geven over de benoeming van de leden van de Permanente Kiesraad en een uitweg scheppen voor de zittende President om twee opeenvolgende ambtstermijnen aan te blijven en die de controle van het parlement op het nationaal budget aanzienlijk verminderen. Dit laatste punt is zeer zorgwekkend voor de Europese Unie, gezien de vereisten om goed beheer te waarborgen en zijn belofte om budgetsteun afhankelijk te maken van indicatoren van goed bestuur.
Deze evolutie heeft bijgedragen in het tot stand brengen van een onveiligheidsituatie, waarover onze partners van de Haïtiaanse civiele maatschappij ons zeggen zeer bezorgd te zijn voor de veiligheid van personen die kritiek hebben en uiten tegenover de huidige regering.

Voedselzekerheid

De grote droogte van begin 2012, de storm Isaac et de orkaan Sandy hebben opnieuw aangetoond hoe kwetsbaar de Haïtiaanse landbouwsector is. Duizenden tonnen aan oogst gingen verloren, landbouwgronden werden verwoest. Wij waarderen de groeiende inspanningen van uw regering om de landbouwproductie te versterken, maar we weten ook dat de laatste Globale Index van de Honger, Haïti rangschikt op de derde plaats van de landen die het ergst worden getroffen door honger. De situatie blijft dus kritiek . Wij verzoeken u om deze crisis aan te grijpen om te ijveren voor en er alles aan te doen om Haïti in de nabije toekomst minder afhankelijk te maken van voedselhulp en voedselimport in plaats van meer. Op lange temrijn zijn gerichte inspanningen nodig om de capaciteit van de boerenfamilies te verhogen zodat ze zich kunnen handhaven in extremere klimaatomstandigheden. We geloven dat toegang tot krediet, een versterking van de landbouwdiensten, betere relaties tussen het producerende platteland en de voedselmarkten, investeringen in kleinschalige bevloeiingssystemen en in een beter beheer van water, kunnen bewijzen dat de boerenfamilies in Haïti eerder de sleutel zijn, dan het obstakel om de voedselzekerheid van Haïti te waarborgen.

Investeringen op lange termijn in de familiale landbouw zijn de beste oplossing als antwoord op de dringende prioriteiten in Haïti. Het is bewezen dat dit de meest doeltreffende en de snelste manier is om de armoede te verminderen. Want deze schept echt duurzame tewerkstelling, geeft een echte zin aan het concept van decentralisering en is ook de meest zekere weg om het milieu te herstellen, wat op zich noodzakelijk is om de rampzalige effecten van de meest extreme klimatologische omstandigheden die het land kent, af te remmen. Wij durven aandringen om prioriteit te geven aan de sector van de kleinschalige familiale boerenbedrijven en de locale voedselproductie, eerder dan de grote producenten en de exportproductie.

Relaties met de Europese Unie

In het kader van het ‘Programma voor Verandering’ voorgesteld door de EU, dat de hoofdlijnen voor de ontwikkelingssamenwerking zal bepalen voor het budget voor de periode 2014-2020, dringen we er bij u en uw regering op aan om bijzonder attent te zijn voor de twee fundamentele punten voor de Europese Unie: respect voor de mensenrechten, democratie en goed bestuur en inclusieve groei. Samen met onze partners van de Haïtiaanse civiele maatschappij, zullen we erover waken dat met deze principes rekening wordt gehouden door beide partijen, te weten uw regering en de Europese Unie zelf.

Om te eindigen, in onze hoedanigheid van Europese burgers en belastingplichtigen, die dicht bij onze partners in Haïti staan, vragen wij u, alsook aan uw administratie om rekening te houden met, en te willen handelen volgens, de beschreven bezorgdheden. We zouden u zeer dankbaar zijn voor uw antwoord.

Met beleefde hoogachting,

In naam van de Coördinatie Europe-Haïti

Evert-Jan Brouwer, Voorzitter

Footnote reference1 http://www.fidh.org/Haiti-la-securite-humaine-en-12414
Footnote reference2 http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR36/009/2012/en
Footnote reference3 http://www.nlg.org/news/citing-intimidation-death-threats-national-lawye…

Evert Jan Brouwer, voorzitter CoEH, Nederlandse vertaling Rhoddy Petit
21 december 2012