Middenveldorganisaties schrijven de Verenigde Naties aan

Hieronder een open brief aan de vertegenwoordigster van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Haïti, Mevrouw Helen Meagher La Lime.

Vertaald door Valerie Monbaliu

Helen Meagher La Lime, bij haar aankomst in Haïti, bron: https://minujusth.unmissions.org/en/arrival-haiti-ms-helen-meagher-la-lime-special-representative-secretary-general-and-head-minujusth

Port-au-Prince, 4 februari 2021.

Mevrouw de vertegenwoordigster van de secretaris-generaal,

De organisaties die deze brief ondertekenen zijn via de pers op de hoogte gebracht van het bericht van 27 januari 2021, waarin de ondertekening wordt bevestigd van een contract waarbij de Verenigde Naties voornemens zijn technische, operationele en logistieke bijstand te verlenen aan het antidemocratische verkiezingsproces dat door de regering Moïse-Jouthe op gang is gebracht.

En aangezien zij van mening zijn dat dit in strijd is met het mandaat van het Geïntegreerd Bureau van de Verenigde Naties in Haïti (UNIHRO), dat volgens resolutie 2476 bestaat in het versterken van de instellingen en het proces van de rechtsstaat, wensen de organisaties die deze briefwisseling ondertekenen uw aandacht te vestigen op de volgende overwegingen:

 1. Over de onregelmatigheid van het verkiezingsproces

De huidige Voorlopige Kiesraad (CEP) werd op 18 september 2020 opgericht in strijd met artikel 289 van de geldende Haïtiaanse grondwet, met bovendien de opdracht om deze via een referendum te wijzigen, wat op grond van artikel 284-3 verboden is. Bovendien is deze CEP niet beëdigd door het Hof van Cassatie, een formaliteit die wordt opgelegd door de artikelen 194-2 van de Grondwet en 241 van het verkiezingsdecreet van 2 maart 2015.

Wegens deze talrijke onregelmatigheden heeft het Hooggerechtshof voor Rekeningen en Administratieve Geschillen (CSCCA) de instellingen op 28 september 2020 herinnerd aan hun verplichting om de grondwettelijke en wettelijke voorschriften na te leven. En na dit memorandum heeft zij zich over niet één van de vele contracten uitgesproken betreffende deze CEP, inbegrepen de verkiezingen en de organisatie van het referendum. Het is daarom verrassend om te zien dat BINUH dit proces ondersteunt om de democratische verworvenheden van het Haïtiaanse volk te vernietigen.

Het is dan ook verbazingwekkend te zien dat de BINUH dit proces van vernietiging van de democratische verworvenheden van het Haïtiaanse volk steunt.

 1. Over de ontwrichting van het proces van de rechtsstaat

President Jovenel Möise heeft ervoor gekozen om in 2017 en 2019 geen verkiezingen te houden voor de Kamer van Afgevaardigden en twee derde (2/3) van de Senaat. Bijgevolg is het Haïtiaanse parlement sinds 13 januari 2020 onwerkbaar. Sindsdien heeft president Moïse zich opgeworpen als heerser van de republiek, waarbij hij de artikelen 85 en 150 van de grondwet, waarin de grenzen van zijn macht zijn vastgelegd, met voeten heeft getreden.

Alleen al voor het jaar 2020 heeft hij eenenveertig (41) decreten en honderdtwintig (120) verordeningen uitgevaardigd, waarmee zij de grondslagen van de rechtsstaat en het Haïtiaanse juridische arsenaal heeft ontmanteld. Onder deze illegale instrumenten zijn: het decreet van 24 juni 2020 over het nieuwe wetboek van strafrecht, het decreet van 5 januari 2021 waarbij de gedecreteerde CEP de bevoegdheid wordt verleend een grondwettelijk referendum te organiseren en het mandaat van het op 30 oktober 2020 ingestelde raadgevend comité voor de opstelling van de grondwet met twee (2) maanden wordt verlengd, het decreet van 26 november 2020 tot oprichting van het Nationaal Inlichtingenbureau (ANI), enz.

De BINUH heeft gezwegen over deze talrijke misbruiken van de regering Jovenel Moïse en hem aldus verzekerd van haar niet aflatende steun.

 1. Over de veiligheidssituatie in het land en de slachtpartijen in de sloppenwijken

De veiligheidssituatie in het land blijft zorgwekkend. Sinds 2020 zijn gewapende bendes die tot de G9 an Fanmi et Alliés coalitie (G9 in familie en geallieerden) behoren en de bescherming van de regering genieten, betrokken bij ontvoeringen. Spectaculaire gevallen worden elke dag gemeld. De ontvoerde vrouwen en meisjes worden meestal verkracht, verminkt en vermoord.

Evenzo zijn er verscheidene bloedbaden en gewapende aanvallen gepleegd in achtergestelde wijken, waaronder La Saline, Cité Soleil, Bel-Air, Carrefour-Feuilles en Martissant, waarbij honderden doden zijn gevallen.

De BINUH heeft zich zeer inschikkelijk opgesteld tegenover de regering die bij deze schendingen betrokken is.

 1. Over het einde van de presidentiële grondwettelijke termijn

De grondwettelijke termijn van president Jovenel Moïse’s mandaat verstrijkt op 7 februari 2021, overeenkomstig de artikelen 134 van de Grondwet en 239 van het verkiezingsdecreet van 2 maart 2015. En de Haïtiaanse bevolking eist in grote meerderheid dat de president de grondwet strikt respecteert.

En als de Verenigde Naties zich nu eens achter de eisen van het volk zouden scharen, zou de president ophouden te geloven dat hij de ruimte heeft om deze grondwet, die hij naar de letter heeft gezworen te eerbiedigen, voortdurend te schenden.

Mevrouw de vertegenwoordigster van de secretaris-generaal,

De organisaties die deze brief ondertekenen, herinneren u eraan dat president Jovenel Moïse sinds zijn aantreden de instellingen van de republiek heeft geknecht, in het land een klimaat van terreur heeft geschapen en het juridische arsenaal heeft ontmanteld. Vandaag wil hij de grondwet van het land wijzigen, een paar dagen voor het einde van zijn mandaat.

De schendingen van de mensenrechten nemen echter toe. Het land wordt overgenomen door gangsters onder het toeziend oog van de Verenigde Naties, die tot taak hebben de mensenrechten en de rechtsstaat te bevorderen en de instellingen te consolideren.

Daarom mogen de Verenigde Naties, gezien de algemene situatie van het land zoals hierboven beschreven, president Jovenel Moïse niet steunen in zijn antidemocratische plannen, want het is niet overbodig eraan te herinneren, Mevrouw, dat de versterking van de rechtsstaat onvermijdelijk de eerbiediging van de grondwet vereist.

 1. Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH, https://cardh.org/)
 2. Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (CE-JILAP, http://www.justicepaixhaiti.org.ht/site/pages/view/1#)
 3. Conseil Haïtien des Acteurs Non-Etatiques (CONHANE, https://www.ijdh.org/tag/conseil-haitien-des-acteurs-non-etatiques-conhane/)
 4. Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Développement (CRESFED, https://www.cresfed-haiti.org/)
 5. Ensemble Contre la Corruption (ECC, https://www.facebook.com/eccoruption/)
 6. Kay Fanm (https://www.facebook.com/KayFanm/)
 7. Nou Pap Dòmi (NPD, https://www.facebook.com/629547673901249/posts/1488322468023761/)
 8. Plateforme des Organisations Haïtiennes de Droits Humains (POHDH, http://www.pohdh-ht.org/)
 9. Programme pour une Alternative de Justice (PAJ, http://base.d-p-h.info/en/fiches/premierdph/fiche-premierdph-3828.html)
 10. Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH, https://www.facebook.com/RNDDH-R%C3%A9seau-National-de-D%C3%A9fense-des-Droits-Humains-905471152913576/)
 11. Sant Karl Levêque (SKL, https://www.facebook.com/sklhaiti509/)
 12. Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA, http://sofahaiti.org/)

Voor authenticatie:

Maître Marie Rosy Kesner Auguste, programmaverantwoordelijke RNDDH
Edouard Paultre, uitvoerend secretaris ECC

Maître Marie Rosy Kesner Auguste, bron: https://www.youtube.com/watch?v=Eelc8X0gjHI
Edouard Paultre, bron: https://haitinews2000.net/31012/edouard-paultre-croit-que-le-mandat-de-jovenel-moise-arrive-a-terme-le-7-fevrier-2021/

Noot: de links in de lijst hierboven, alsook de foto’s, zijn toegevoegd, ze staan niet in de originele brief.